ลูกค้าใหม่รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัส 500 บาท เมื่อเติม Easy Pass ผ่าน easyBills ครบ 5 รายการ

วันนี้ - 30 ก.ย. 2563

ลูกค้าใหม่ที่เติมเงินบัตร Easy Pass ด้วยบัตร Mastercard (ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) ผ่านช่องทาง easyBills
ครบ 5 รายการ จำนวน 50 คนแรกของเดือน รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัสมูลค่า 500 บาท
 
รีบด่วน!! ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 63 นี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:  https://bit.ly/2Z2mi8H
เติมเงินเลย : https://www.easybills.in.th/
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
- ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/easyBills
- ลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ในระหว่างระยะเวลากิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 
สอบถามเพิ่มเติม: บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือโทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/easyBills หรือ Line: easyBills
 
#easyBills #EasyPass #รับ500ไม่ต้องคอยโชค