แนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

27 ก.ค. 2560 22:46

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มุ่งมั่นให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม และยึดถือมาตรฐานจริยธรรมอย่างสูงและโดยที่ผลการปฏิบัติงานของ กทพ. ได้รับการตัดสินจากการมองของสังคม คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการที่สังคมได้ให้ความไว้วางใจ  แนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน บริหารกิจการด้วยความไว้วางใจ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึก และความสม่ำเสมอในการให้บริการต่อผู้รับบริการ

  1.วิสัยทัศน์และภารกิจ

  2. ขอบวัตถุประสงค์

  3. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

           3.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการของ กทพ. 

           3.2 คณะกรรมการ

           3.3 ความเป็นอิสระ  

           3.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. 

           3.5 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

           3.6 การประชุมคณะกรรมการ กทพ. 

           3.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.   

           3.8 การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่า กทพ. 

           3.9 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

  4. กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกทพ. 

  5.มาตรฐานจริยธรรม   

            5.1 มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการกทพ. 

            5.2 มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน  

            5.3 การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม

  6.การรายงานข้อเท็จจริงและกระบวนการตรวจสอบ

            6.1 การรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

            6.2 กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบต่อข้อร้องเรียน 

  7.การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  8.บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ว่าการ

  9.รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  10.ข่าวสารการกำกับดูแลกิจการ

ผู้เขียน : -