รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง กทพ.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2579 5380-9. 0 2562 0044. 0 2940 119 โทรสาร 0 2561 2984
รถโดยสาร : 26, 39, 59, 522