เงื่อนไขการใช้งาน

09 ส.ค. 2560 07:02

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ"
ข้าพเจ้าผู้ขอใช้บริการ "ระบบเก็บผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ตกลงยินยอมผูกพันตนต่อ กทพ. ดังนี้คือ

ข้อ 1. "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ประกอบด้วย
      1.1 บัตร Easy Pass ใช้สำหรับติดตั้งในรถยนต์ เพื่อใช้ผ่านทางพิเศษ
      1.2 บัตรเติมเงิน (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับ กทพ. หรือ เพื่อเพิ่มเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ

ข้อ 2. การใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ”
      2.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งมีความสูงรวมสิ่งของที่บรรทุกไม่เกิน 3.2
เมตร เท่านั้น โดยไม่รวมถึงสิ่งที่พ่วงไปกับรถยนต์นั้น โดยใช้กับทางพิเศษที่ กทพ. กำหนด
      2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" กับรถยนต์คันอื่นในประเภทเดียวกันได้
      2.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามคำแนะนำและคู่มือการใช้ที่ กทพ. กำหนดเกี่ยวกับการติดตั้ง ตลอดจนการใช้งานของ "ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" โดยเคร่งครัด
      2.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่ กทพ. กำหนดเกี่ยวกับการจัดการจราจร และ
บริการในทางพิเศษโดยเคร่งครัด

ข้อ 3. การชำระเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ
      3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษเริ่มแรกเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
      3.2 ในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งต่อไป ผู้ขอใช้บริการต้องเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในอัตราขั้นต่ำ ครั้งละ 500
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีอัตราเพิ่มในแต่ละระดับที่ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำกัดวงเงินสูงสุดต่อครั้งที่ 5,000
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และจำกัดวงเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษรวมแล้ว ไม่เกิน 9,999 บาท (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ถ้วน) ต่อบัตร

ข้อ 4. การชดใช้ค่าเสียหาย
      4.1 ในกรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชำรุดเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเป็นความผิดของผู้ขอ
ใช้บริการเอง เว้นแต่ความชำรุดเสียหายด้วยเหตุเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลง
      4.2 ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ กทพ. โดยให้ กทพ. หักค่าเสียหาย สำหรับบัตร Easy Pass เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษของผู้ขอใช้บริการได้ทันที
      4.3 หากเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษยังไม่เพียงพอ ผู้ขอใช้บริการยินยอมชำระค่าเสียหายในส่วนที่ขาดให้แก่ กทพ.

ข้อ 5. การหักเงินค่าผ่านทางพิเศษ
      5.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ กทพ. หักเงินค่าผ่านทางพิเศษได้ทันทีที่ได้มีการผ่านทางพิเศษในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแต่ละครั้ง โดย
      5.2 กทพ. จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการหักเงินค่าผ่านทางพิเศษของรถนั้น ๆ ทุกครั้งจากบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษของผู้ขอใช้บริการ
      5.3 กรณีที่ผู้ขอใช้บริการค้างจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ กทพ. หักเงินค่าผ่านทางพิเศษที่ค้างจ่าย
จากบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษของผู้ใช้บริการได้ทันที

ข้อ 6. การเพิ่มเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ
      6.1 กรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ” บนทางพิเศษสายเฉลิมมหานครและฉลองรัช ทางพิเศษสาย
ศรีรัช ผู้ขอใช้บริการจะต้องมียอดเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษคงเหลือเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ณ ด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษที่ใช้บริการ
      6.2 กรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้ “ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ” บนทางพิเศษสายบูรพาวิถีและทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก
(บางพลี - สุขสวัสดิ์) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมียอดเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษคงเหลือเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าอัตราค่าผ่านทาง
พิเศษสูงสุดของทางพิเศษที่ใช้บริการ

ข้อ 7 กรณี บัตร Easy Pass หรือ บัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหายหรือชำรุดเสียหาย
ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) เป็นทรัพย์สินของ กทพ. และผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้อง
เก็บรักษาบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการ หากเกิด

กรณีดังต่อไปนี้
      7.1 กรณีที่บัตร Easy Pass หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ขอใช้บริการต้องส่งบัตร
Easy Pass หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชำรุดเสียหายนั้น คืนให้ กทพ. ณ จุดให้บริการของ กทพ. ทันที
      7.2 กรณีที่บัตร Easy Pass หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุเสื่อมสภาพจากการใช้
งานตามปกติ และมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนบัตร Easy Pass หรือบัตรเติมเงิน
(Smart Card) ใหม่ พร้อมกับส่งคืนบัตร Easy Pass หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชำรุด ให้ กทพ. ตรวจสอบด้วยและ
ในกรณีที่ กทพ.ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าบัตรดังกล่าวชำรุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อนี้ กทพ. จะ
เปลี่ยนบัตร Easy Pass หรือบัตรเติมเงิน (Smart Card) ให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
      7.3 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องรีบแจ้งอายัดให้ กทพ. ทราบทันที ณ จุด
ให้บริการของ กทพ. และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานและนำสำเนาหลักฐานดังกล่าวไปมอบให้ กทพ. ภาย
ใน 7 วัน นับแต่วันแจ้งอายัด
      7.4 กรณีที่บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย อันเป็นความผิดของผู้ขอใช้บริการเอง และ
ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอใช้บัตรใหม่แทนบัตรเดิมจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ กทพ. ตามข้อ 4 เว้นแต่กรณีที่บัตร
เติมเงิน (Smart Card) ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย โดยที่บัตร Easy Pass ยังคงใช้การได้ และผู้ขอใช้บริการ มีความประสงค์
จะให้ กทพ. ออกบัตรเติมเงิน (Smart Card) ใหม่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 100
บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน )
      7.5 กทพ. มีสิทธิยกเลิกการใช้บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย และดำเนินการให้ผู้ขอใช้
บริการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ทั้งนี้ กทพ. จะคืนเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษที่คงเหลืออตามบัตร Easy Pass และบัตร
      7.6 เติมเงิน (Smart Card) ที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหายให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ภายหลังจากที่ได้หักค่าเสียหายตามข้อ 4 รวมถึง ค่าบริการและค่า
ผ่านทางพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนที่ กทพ. จะได้รับบัตร Easy Pass และ บัตรเติมเงิน (Smart Card) ที่ชำรุดคืนหรือได้รับการแจ้งอายัดบัตรสูญ
หายแล้ว

ข้อ 8 สิทธิของผู้ขอใช้บริการ
      8.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ได้โดยส่งคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart
Card) ให้แก่ กทพ. และ กทพ. จะคืนเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอใช้บริการ เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการส่งคืน บัตร Easy
Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ในสภาพชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) สูญหาย
กทพ. มีสิทธิหักค่าเสียหายจากบัญชีสำรองค่าผ่านทางพิเศษของผู้ขอใช้บริการ เพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ได้ และหากเงินสำรอง
      8.2 ค่าผ่านทางพิเศษยังไม่เพียงพอ ผู้ขอใช้บริการยินยอมชำระเงินค่าเสียหายในส่วนที่ขาดให้แก่ กทพ. ตามข้อ 4

ข้อ 9 สิทธิของ กทพ.
      9.1 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็น กทพ. สามารถยกเลิกสิทธิการ
ใช้บริการ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ของผู้ใช้บริการ และเรียกคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card)
จากผู้ขอใช้บริการได้ทันที โดยการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งหรือประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และหากผู้ขอใช้บริการมิได้ส่ง
บัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน(Smart Card) คืนให้ กทพ. มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขอใช้บริการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 4 แทน
ได้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านใด ๆ
      9.2 กทพ. มีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ได้ทุกกรณีตาม
ที่กทพ. เห็นสมควร โดยการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าการประกาศดังกล่าวเป็น
การบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว
      9.3 ในกรณีบัตร Easy Pass มิได้ใช้ชำระค่าผ่านทางพิเศษ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่การชำระค่าผ่านทางพิเศษครั้งสุดท้าย
กทพ. มีสิทธิติดตามเอาคืนบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ได้

ผู้เขียน : -